Utazási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (letöltöm pdf-ben)

A 7 Mérföld Utazási Iroda és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban 7 Mérföld Utazási Iroda, székhelye: 1118 Budapest, Torbágy u. 8. XI/41.; Telephelye: 1037 Budapest, Bécsi út 81., MKEH szerinti nyilvántartási száma: U-001052, adószáma: 14808210-2-43.) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv vállalkozási szerződéssel kapcsolatos általános és az utazási szerződéssel kapcsolatos különös rendelkezéseiben, továbbá az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.). sz. Kormányrendelet rendelkezéseiben, az adott időszakra kiadott katalógusában, ennek hiányában az utazási szolgáltatással kapcsolatos egyéb írásos tájékoztatójában, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló okiratban, az Utazási Szerződésben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadók.

1. Az Utazási Szerződés megkötése
1.1 Az utazási szerződés a megrendelés visszaigazolásával, a 7 Mérföld Utazási Iroda Általános Szerződési Feltételeinek Utas általi írásbeli elfogadásával és a részvételi díj előlegének befizetésével jön létre.
1.2 Ha a 7 Mérföld Utazási Iroda a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az Utazási Szerződés csak akkor jön létre, ha a 7 Mérföld Utazási Iroda az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utas jelentkezését a 7 Mérföld Utazási Iroda bármikor visszamondhatja és a befizetett előleget visszafizeti.
1.3 Ha az Utas az Utazási Szerződés létrehozásakor nem személyesen jár el, (Utazási Szerződés aláírása, előlegfizetés, stb.), helyette és nevében megbízottja (meghatalmazottja) jogosult eljárni. Amennyiben a megbízott (az eljáró személy) a megbízó (Utas) és közte létrejött jogviszonyt a 7 Mérföld Utazási Iroda felé teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, az Utazási Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (Utas) válik. A megbízott köteles minden, az Utazási Szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utasnak) haladéktalanul átadni. Ezen megbízotti kötelezettség késedelmes teljesítésének hátrányos következményeit közvetlenül a megbízó viseli. A meghatalmazás bemutatása nélkül eljáró személy a jogosulatlan ügyviteléből, illetve egyéb eljárásából keletkezett, a 7 Mérföld Utazási Irodánál indokolatlanul felmerülő költségekért, és a keletkezett károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A munkaviszonya alapján képviseletet ellátó személy által okozott indokolatlan költségekért, vagy abból keletkezett károkért munkáltatója közvetlenül felelős.
1.4 Az Utas jogosult az Utazási Szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az Utas köteles erről a 7 Mérföld Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezésből eredő többletköltségeket az engedményes viseli. Az Utas (engedményes) és az engedményező az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért a 7 Mérföld Utazási Irodával szemben egyetemlegesen felelős.
1.5 A 7 Mérföld Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal - ha az Utazási Szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az Utazási Szerződés megkötésekor - köteles az Utast [az alábbi b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét] írásban (ajánlott levél, telefax vagy e-mail útján) tájékoztatni a következőkről:
a). a 7 Mérföld Utazási Irodának az utazás célállomásán található magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselőjének, illetve a csoporttal utazó, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára a 7 Mérföld Utazási Irodával történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat,
b). kiskorú külföldi utazása esetében a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről
c). az Utas által igénybe vehető biztosításokról, ha azok a katalógusban nem kerültek közzétételre
d). az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint az utas által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről.
1.6. A 7 Mérföld Utazási Iroda - kivételesen indokolt esetekre - az írásos tájékoztatóban foglaltaktól való eltérés jogát kifejezetten fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az Utassal írásban közli. A 7 Mérföld Utazási Iroda által korábban közzétett adatokban történt esetleges változásokról, mint pl. az utazás időtartamára, az egyes résszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan a 7 Mérföld Utazási Iroda írásban (ajánlott levél, telefax vagy e-mail útján) tájékoztatja az Utast az utazás megkezdése előtt. A 7 Mérföld Utazási Iroda rendkívüli esetekben fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, melyre vonatkozóan a 7 Mérföld Utazási Iroda írásban (ajánlott levél, telefax vagy e-mail útján) tájékoztatja az Utast az utazás megkezdése előtt.

2. Szolgáltatások, részvételi díj, fizetési feltételek
2.1 A részvételi díj az utazás írásos tájékoztatójában szereplő szolgáltatások (utazás, szállás adott ellátással, egyéb) díját, a 7 Mérföld Utazási Iroda szervezési költségét, továbbá az utasra vonatkozó ÁFA összegét foglalja magában. A 2009. február 1.-én hatályba lépett ÁFA törvény módosítása (206. §, (1) bek. c.)  értelmében az utas csak természetes személy lehet, ezért a nem természetes személy, mint megrendelő esetében a részvételi díj (amennyiben az nem csak menetjegyet tartalmaz), a mindenkori ÁFA összegével megemelkedik. A 7 Mérföld Utazási Iroda saját szervezésű, kizárólag a katalógusban, illetve a weboldalon meghirdetett utazásainak részvételi díjához kötelező jelleggel számítandó hozzá az útlemondási biztosítás. Egyéb utazásokra fakultatív útlemondási biztosítás köthető. Kedvezmények az alapszolgáltatások árából érvényesíthetők, akciós ajánlatokból további kedvezmény nem vehető igénybe, a kedvezmények nem vonhatók össze. Egyes utaknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) valutában kauciót kell fizetni, melyet az Utas a szolgáltatások igénybevételét követően akkor kap vissza, ha a szálláshely berendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és a szálláshelyet olyan állapotban adta át, ahogyan átvette. Egyes utaknál az Utasnak a helyszínen további költségeket kell fizetni (pl. üdülőhelyi díj, végtakarítás, áramfogyasztás stb.). Az iroda a kaucióra és egyéb költségekre vonatkozó információkat az Utazási Szerződésben, vagy annak mellékleteiben teszi közzé.
2.2 Árváltoztatás - A 7 Mérföld Utazási Iroda a részvételi díjat jogosult legfeljebb az utazás megkezdése előtt 20 naptári nappal felemelni a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségek) változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen de nem kizárólag az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték, horgonyzási díj stb.) valamint a 7 Mérföld Utazási Iroda közreműködőjével kötött szerződésben szereplő meghatározott mutató szerinti - deviza forintárfolyamának időközi változása miatt. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell. Ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utas elállhat a szerződéstől. Amennyiben az Utas az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen, de nem kizárólag az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték, horgonyzási díj stb.) díja miatti részvételi díj emelkedés miatt állt el az utazási szerződéstől, a 7 Mérföld Utazási Iroda köteles a befizetett összeget teljes egészében visszafizetni.
2.3 Az Utazási Szerződés megkötésekor a részvételi díj 40%-át kell előlegként befizetni, kivéve, ha a külföldi partnerrel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a 7 Mérföld Utazási Irodára. A fennmaradó összeget az Utas külön felhívás nélkül, az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 30. naptári napig köteles befizetni, kivéve azt az esetet, amikor külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél korábbi határidőt állapít meg. Amennyiben a fentiek szerinti időpontig az Utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a 7 Mérföld Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. Az Utas ez esetben köteles a 7 Mérföld Utazási Iroda részére az Általános Utazási Feltételek 4.3. pontjában megállapított összeget az ott szabályozott módon és mértékben, a szerződéstől való elállásra vonatkozó előírások figyelembevételével megfizetni.
2.4 Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30. naptári napon belül történik, akkor az utazási Szerződés megkötésével egyidejűleg a részvételi díj 100 %-át kell befizetni a 7 Mérföld Utazási Iroda számlájára.
2.5 A 7 Mérföld Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet (voucher-t) ad át az Utasnak, amelyet az utazás megkezdése előtt vagy megérkezéskor a 7 Mérföld Utazási Iroda megbízottjának be kell mutatni. A részvételi jegy hiányában az Utas nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére. Egyéni utazás esetén az Utas az utazással kapcsolatos okmányokat, menetjegyeket, az utazást megelőző 7. napig kapja kézhez. Csoportos utazás esetén az okmányok és menetjegyek a 7 Mérföld Utazási Iroda képviselőjétől vehetők át az írásban előre kijelölt helyen. Az utazás során az Utas a 7 Mérföld Utazási Iroda útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.

3. Az Utazási Vállalkozó elállása
3.1 A 7 Mérföld Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha a 7 Mérföld Utazási Iroda nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utas az alábbi jogosítványokat érvényesítheti:
a) az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a 7 Mérföld Utazási Irodának lehetősége van, és
b) ha a 7 Mérföld Utazási Iroda a fenti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére, az Utas kérheti továbbá az elállás következtében felmerült kárának megtérítését.
c) Ha a felkínált helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazási vállalkozó köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni.
Nem jogosult az Utas a 3.1 pontban meghatározottak követelésére, ha a 7 Mérföld Utazási Iroda elállására az Utas érdekkörében felmerült okból került sor. Nem köteles a 7 Mérföld Utazási Iroda az Utas kárát megtéríteni, ha elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - kerül sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb létszámot nem éri el, és erről a 7Mérföld Utazái Iroda az Utast írásban az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatta.

4. Az Utas elállása vagy szerződés módosítása
Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.
4.1. A felek az utazási szerződést módosíthatják:
-    különösen akkor, ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja,
-    a 7 Mérföld Utazási Iroda az Utazási Szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja,
-    a program lényegesen megváltozott,
-    az úti cél, illetve az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint - amely az utazási szerződés megkötését követően - a Külügyminisztérium vagy azzal azonos államigazgatási szerv honlapján "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került.
Az Utas a fenti esetekben elállhat a szerződéstől, vagy amennyiben elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díjának (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, illetve a 7 Mérföld Utazási Iroda által felajánlott helyettesítő szolgáltatást, a felek módosíthatják a szerződést. Az Utas köteles a 7 Mérföld Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni elállási-, illetve szerződés módosítási szándékáról. Az Utas fenti okokból történő elállása esetén jogosult a 3.1. pontban foglalt jogait érvényesíteni.
4.2. Az utazást megelőző 61. napot követően a 35. naptári napig, amennyiben pedig az Utas az utazási szerződés szálláshely igénybevételére irányult, úgy 45. naptári napig az Utas írásban tett és a 7 Mérföld Utazási Irodával közölt nyilatkozatával az Utazási Szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállhat azzal, hogy az elállás közlésével egyidejűleg köteles a 7 Mérföld Utazási Iroda részére a részvételi díj 10 %-át bánatpénz jogcímén megtéríteni. A 7 Mérföld Utazási Iroda tájékoztatja az Utast, hogy a részvételi díjon felül fizetett fakultatív programok, fakultatív ellátás illetve repülőtéri illeték összegét abban az esetben áll módjában az Utasnak visszatéríteni, amennyiben a szolgáltatás nyújtója a 7 Mérföld Utazási Iroda részére az összeget visszatéríti.
4.3. Amennyiben az Utas a 4.1. pontban foglalt októl eltérő okból az utazás kezdőnapjától számított 35 napon, szálláshely igénybevételére irányult utazási szerződés esetén pedig 45. naptári napon belül jelenti be a 7 Mérföld Utazási Iroda részére, hogy az utazási szerződéstől eláll, köteles a részvételi díj 100%-át bánatpénz jogcímén megtéríteni a 7 Mérföld Utazási Iroda  részére. A 7 Mérföld Utazási Iroda fenntartja annak jogát, hogy a bánatpénz megfizetésétől eltekintsen, vagy annak összegét mérsékelje az Utasnak az elállásra vonatkozó méltányolható indoka esetében.
Az utazást megelőző 60. napnál korábbi elállás esetében, illetve amennyiben az Utas azért állt el, mert a 7 Mérföld Utazási Iroda az utazási szerződés lényeges feltételét rajta kívül álló okból jelentősen módosítani kívánja, így különösen a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint - amely az utazási szerződés megkötését követően - a Külügyminisztérium vagy azzal azonos államigazgatási szerv honlapján "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került, bánatpénz nem követelhető.
4.4. Csoportos, incentive, csapatépítő vagy egyéb, egyedileg szervezett utazásokra vonatkozóan a 7 Mérföld Utazási Iroda az utazás megrendelőjével eseti szerződést köt.
4.5. A fenti összegektől az Utas hátrányára a 7 Mérföld Utazási Iroda akkor térhet el, ha kül- vagy belföldi közreműködővel kötött szerződése a fentieknél szigorúbb feltételeket határoz meg, és azt a hatályos jogszabályok lehetővé teszik. Erre a körülményre a 7 Mérföld Utazási Iroda írásos tájékoztatója köteles kitérni. Az általánostól eltérő feltételeket a felek írásban rögzítik.
4.6. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkező házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére áll el az utazástól, az elállás miatt az Utas a 7 Mérföld Utazási Iroda részére bánatpénz jogcímén a 4.3. pont szerinti összeget köteles megfizetni.
4.7. A 7 Mérföld Utazási Iroda által képviselt hajótársaságok és külföldi tour operatorok a fentiektől eltérő foglalási, fizetési és elállási feltételeket írhatnak elő, melyekről az általuk közzétett írásos tájékoztatók nyújtanak pontos információt. Ezen külföldi szolgáltatók fenntartják a jogot az általuk közzétett feltételek megváltoztatására. Amennyiben az Utas olyan szolgáltatást rendel meg a 7 Mérföld Utazási Irodától, mellyel kapcsolatosan a 7 Mérföld Utazási Iroda a külföldi szolgáltatóval a jelen általános szerződési feltételekben, illetve a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérő feltételekkel köteles szerződést kötni, úgy a 7 Mérföld Utazási Iroda ezen feltételek teljesítésével járó kötelezettségeit az Utas és a 7 Mérföld Utazási Iroda között létrejövő szerződésben jogosult az Utasra továbbhárítani, feltéve, hogy az Utast a szerződés megkötését megelőzően erre vonatkozóan írásban tájékoztatta, és az Utas az utazási szerződés aláírásával ezen feltételeket tudomásul vette.
4.8. A 7 Mérföld Utazási Iroda a fenti esetekben jogosult a követelését a 4.3. pont alapján őt megillető összeg erejéig a részvételi díjba, illetve az Utas által befizetett egyéb rendeltetésű összegbe közvetlenül beszámítani. A fennmaradó összeg az Utasnak visszajár. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi a 4.3. pontban megállapított fizetési kötelezettséget, az Utas köteles a különbözetet az elállás közlésével egyidejűleg a 7Mérföld Utazási Irodának megfizetni. Ha az Utas hitelkártyával fizette ki a részvételi díjat, és az út lemondásra kerül, akkor a lemondási feltételek szerinti visszatérítésből a hitelkártya kezelési költsége levonásra kerül.

5. Hibás teljesítés
5.1. A 7Mérföld Utazási Iroda felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített szerződés esetén a 7Mérföld Utazási Iroda köteles a díjat arányosan leszállítani.
5.2. Ha a 7Mérföld Utazási Iroda az utazás megkezdését követően a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatások értéke a nem teljesített részszolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át.
Ha a 7Mérföld Utazási Iroda megfelelő helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, a 7 Mérföld Utazási Iroda - amennyiben az Utas arra igényt tart - köteles az Utast az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni.
5.3. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles az Utaskísérőt, hiányában az érintett helyszíni szolgáltatót tájékoztatni a kifogásáról. Az utaskísérő, illetve a helyszíni szolgáltató a kifogás bejelentésének tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy példányát az utaskísérő (helyszíni szolgáltató) köteles az Utasnak átadni. Amennyiben a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utas köteles a 7Mérföld Utazási Irodát tájékoztatni. A kifogás késedelmes bejelentéséből, vagy a bejelentés elmaradásából eredő kárért a 7Mérföld Utazási Iroda nem felel. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét az Utas köteles az utazás befejezését követő 8 napon belül a 7Mérföld Utazási Irodának írásban, a jegyzőkönyv csatolásával bejelenteni.
5.4. A 7 Mérföld Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. A fakultatív programra befizetett díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, az utazás befejezését követően a 7 Mérföld Utazási Iroda visszatéríti.
5.5. A hibás teljesítéssel okozott kárt a 7 Mérföld Utazási Iroda köteles megtéríteni. Azonban a kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható. A 7 Mérföld Utazási Iroda a hibás teljesítésből illetve az utazási szerződés nem teljesítéséből eredő kártérítési kötelezettségének mértéke legfeljebb a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) a kétszeres összeg lehet.
5.6. A 7 Mérföld Utazási Iroda felel az Utazási Szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés, vagy a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha:
a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy
b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, a hibát az utazási vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a 7 Mérföld Utazási Iroda a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.
5.7. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

6. Vis major
6.1. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a 7 Mérföld Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni, kártérítési kötelezettséggel nem tartozik, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik. Ld. 5.6.c. pont.
6.2. A katalógusban, illetve a honlapon található általános időjárási viszonyok tájékoztató jellegűek. Az iroda a szolgáltatások természeti környezetének  rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: hóhiány, szélvihar, hirtelen nagy mennyiségű csapadék) felelősséget nem vállal.

7. Repülőutakra vonatkozó rendelkezések
A repülőutakkal kapcsolatosan az Utas tudomásul veszi, hogy:
- a repülőtársaságok utazási feltételei a 7 Mérföld Utazási Irodával kötött utazási feltételek részeivé válnak,
- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy a repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,
- az útipoggyász súlyának mindig az adott légitársaság előírásaiban szereplő súllyal kell egyeznie, a túlsúlyért az Utasnak a repülőtársaságok tarifa szerinti különdíját kell fizetnie,
- a repülőjárat kiesése, vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az Utasok szállításáról, esetleges elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni,
- az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért, késésért a 7 Mérföld Utazási Iroda felelősséget nem vállal.

8. Útlevél, vízum, vám, deviza, és közegészségügyi rendelkezések
Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízumkötelezettség, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik.

9. Biztosítás
9.1. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a 7 Mérföld Utazási Iroda vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat, légitársaság) átvette.
9.2. A részvételi díj nem foglalja magában a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját. Ez fakultatív jelleggel köthető. Amennyiben a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást az Utas a 7 Mérföld Utazási Iroda közreműködésével köti meg, a 7 Mérföld Utazási Iroda köteles a biztosítási kötvényt, illetőleg a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a kifizetett szolgáltatások igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni. Kárigény felmerülése esetén az Utas közvetlenül jár el a biztosítótársasággal szemben. Az Utasnak a biztosítás keretében meg nem térült kára tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók.
9.3. A 7 Mérföld Utazási Iroda által szervezett, kizárólag a katalógusban, illetve a weboldalon meghirdetett egyéni és társas utazások esetén kötelező jelleggel kötendő útlemondási biztosítás, amelynek díja az utazás részvételi díjához automatikusan hozzászámolandó. Az útlemondási biztosítás díja a kötbérköteles részvételi díj 1,6 %-a. Az útlemondási biztosítás szerződési feltételei szerint utazásképtelenségnek az alábbi esetek bizonyulnak: saját vagy közvetlen hozzátartozó halála, heveny megbetegedése, vagy balesete feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem állottak fenn; a Biztosított otthoni jelenlétét követelő, a lakásában történt betörés, természeti csapás, továbbá a Biztosítottat vagy házastársát az utazásra jelentkezést követően megküldött sorkatonai behívó. Az Utas által a Biztosítónak fizetendő önrész a részvételi díj aktuális kár átalányának a 20%-a. (Részletes szerződési feltételekről Tájékoztató áll az Utas rendelkezésére.) Az útlemondási biztosítás kárrendezésében az Utas közvetlenül jár el a Biztosítónál.
9.4. A 7 Mérföld Utazási Iroda tájékozatja a szerződő felet, hogy a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött a QBE Insurance (Europe) Limited  Magyarországi Fióktelepével (QBE Atlasz Biztosító, címe: 1143 Budapest, Stefánia u. 51, telefon: 460-1400). A vagyoni biztosíték területi hatálya a 7 Mérföld Utazási Iroda által belföldre, valamint Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése. A biztosítás kötvényszáma belföldre szervezett utazás esetén: VBB/2011/216B, összege: 500.000.- Ft. A biztosítás kötvényszáma külföldre szervezett utazás esetén: VBB/2011/216, összege: 5.400.000.- Ft.

10. Egyéb rendelkezések
A 7 Mérföld Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A lap tetejére